Adatkezelési szabályzat

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Ganz Dolphin Benedetto ev. (továbbiakban: Dolfoart, cím: 1034 Budapest Beszterce utca 25.,mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az

Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Dolfoart elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A dolfoart.com, azaz Dolfoart személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Dolfoart az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Név: Ganz Dolphin Benedetto ev.
Székhely: Budapest 1034 Beszterce utca 25.

E-mail: info@dolfoart.com

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Ganz Dolphin Benedetto

Telefonszám: 305799709

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok: e-mail cím, név, szállítási és számlázási címek

Amennyiben megkeresné cégünket,

az info@dolfoart.com e-mail és a 305799709-es telefonos elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Dolfoart minden hozzá beérkezett e-mailt az fent 3.1-es pontban részletezett személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 20

év elteltével, illetve a felhasználó kérésére bármikor töröl.

Az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.dolfoart.com/hu/content/6-adatkezelesi-nyilatkozat

címen.

Dolfoart fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
3.2  Technikai adatok

A Dolfoart személyes adatok kezeléséhez szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen;

- megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

A Dolfoart az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Dolfoart olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Dolfoart az adatkezelés során megőrzi: a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentettsütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3  Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentettsütit, sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni felhasználó aktuális látogatását korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Dolfoart weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával sütik fajtája automatikusan törlődik számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Dolfoart weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Dolfoart információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók ogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4  Online rendeléshez kapcsolódó adatok

-név

-email cím

-telefonszám (a csomag futár általi kiszállítását elősegítő adat)

-számlázási cím

- szállítási cím

3.5  Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

-név

-email cím

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

-név | Felhasználása: rendeléshez és ügyintézéshez, harmadik félnek nem adjuk ki | Megőrzési idő: maximum 20 év

-email cím | Felhasználása: rendeléshez és ügyintézéshez, harmadik félnek nem adjuk ki | Megőrzési idő: maximum 20 év

-telefonszám | Felhasználása: rendeléshez és ügyintézéshez, harmadik félnek nem adjuk ki | Megőrzési idő: maximum 20 év

-számlázási cím | Felhasználása: rendeléshez és ügyintézéshez, harmadik félnek nem adjuk ki | Megőrzési idő: maximum 20 év

- szállítási cím | Felhasználása: rendeléshez és ügyintézéshez, harmadik félnek nem adjuk ki | Megőrzési idő: maximum 20 év

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Dolfoart tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinketFelhívjuk Dolfoart részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akövetkező módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, alátogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépesrendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak és melyeket az Dolfoart rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Dolfoart fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A Dolfoart oldal felhasználói által megadott adatokhoz kizárólag Ganz Dolphin Benedetto ev. és a dolfoart.com-ot üzemeltető, francia szervertulajdonos Yoorshop Sas fér hozzá. A két cég között titoktartási megegyezés működik, így amennyiben Yoorshop karbantartási, vagy bármilyen a szolgáltatásaival kapcsolatos munkálatok miatt hozzáférne a Dolfoart felhasználóinak adataihoz, azokat nem adhatja ki harmadik félnek, illetve ő maga sem tárolhatja, vagy másolhatja saját hordozóin, hordozóira.

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1  Tájékoztatáshoz való jog

Dolfoart megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 1522.és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2  Az érintett hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyesadatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a  személyes adatokhoz és következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; azérintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; ahelyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzettpanasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3  Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Dolfoart által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4  Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Dolfoart indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatok jogellenesen kezelték;
személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; személyes adatok kezelését előíró,az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorláskeretében végzett feladatvégrehajtása céljából; népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Dolfoart korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy -delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6  Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyesadatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyesadatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve aprofilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértveprofilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.9  Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bíróságoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, aközigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Dolfoart hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenük szükséges.